Avtal

AVTAL mellan BYRÅ och UPPDRAGSGIVARE:

 

INLEDNING
Den fysiska eller juridiska person (nedan kallad ”Uppdragsgivaren”) som anlitar SIFFROR Sverige AB (nedan kallad ”Byrån”), ingår nedanstående uppdragsavtal med Byrån och accepterar samtidigt villkoren i personuppgiftsbiträdesavtalet, som utgör en bilaga till uppdragsavtalet.

 

UPPDRAGSAVTAL
Uppdragsgivaren anlitar Byrån för att utföra uppdrag som innefattar diverse tjänster inom redovisning, enligt överenskommelse. Byrån kommer att utföra uppdraget i enlighet med god redovisningssed.
Uppdragsgivaren har ett självständigt ansvar för sin redovisning och rapportering mot myndigheter och utomstående. Byrån har ett ansvar för utförandet, men utfört arbete innebär inget bestyrkande av Uppdragsgivarens redovisning.
Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahålla korrekta kontaktuppgifter till Byrån, såsom telefonnummer och e-postadress, och ska skriftligen meddela ändringar utan dröjsmål.
Dokument och övrigt material eller information som innehåller personuppgifter ska inte skickas via e-post, om det är möjligt att undvika. Om Byrån emottar e-post som innehåller personuppgifter, kan e-posten komma att raderas efter att nödvändiga personuppgifter har flyttats till annan lämplig plats.
Uppdragsgivaren bär helt ansvar för fysiskt material som skickas eller lämnas personligen till Byrån.
Uppdraget gäller löpande och tills vidare, utan uppsägningstid.
Ersättning för uppdraget sker i enlighet med Byråns gällande prislista (www.siffror.se/priser). Eventuell ändring av pris ska kommuniceras till Uppdragsgivaren före tillämpning.
Uppdragsgivaren godkänner att Byrån löpande skickar nyhets- och informationsbrev via e-post till Uppdragsgivaren. Det är Uppdragsgivarens ansvar att ta del av informationen som skickas ut.

 

BILAGA: PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till Byrån inom ramen för uppdraget. Byrån kan, i egenskap av personuppgiftsbiträde, behandla personuppgifterna för Uppdragsgivarens räkning och får i sådana fall endast behandla personuppgifter i enlighet med Uppdragsgivarens instruktioner, som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet som utgör en bilaga till detta uppdragsavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet finns att läsa via följande länk: www.siffror.se/personuppgiftssbitradesavtal/.

 

DATASKYDDSPOLICY
Byrån behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). Mer information om hur Byrån behandlar personuppgifter som Byrån är personuppgiftsansvarig över och vilka rättigheter de registrerade har, finns att läsa i Byråns dataskyddspolicy via följande länk: www.siffror.se/dataskyddspolicy.

 

BYRÅ
Företag: SIFFROR Sverige AB.
Organisationsnummer: 556999–2356.

 

UPPDRAGSGIVARE